Transport og handels betingelser.

Online Cargo’ ansvar:
Vores ansvar begynder, når pakken overdrages til befordring og vi har modtaget kvittering for afhentning. Vores ansvar ophører, når pakken udleveres til modtageren, mod kvittering, på den af afsender opgivne modtager adresse. Forsendelser leveres til modtagerens adresse, men ikke nødvendigvis til en navngiven person. På adresser, hvor der findes et centralt modtagelsessted, leveres normalt til dette. Ansvar for bortkomst eller beskadigelse indtræder ikke, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes afsender/modtagers fejl, såsom utilstrækkelig emballage, fejlagtig eller ufuldstændig adresse eller forhold udenfor Online Cargo’ kontrol, som Online Cargo ikke kunne undgå, og hvis følger ikke kunne afværges.

Erstatningens størrelse og beregning:
Vort erstatningsansvar for tab eller beskadigelse er, uanset hvordan det opstår og for hvilken som helst forsendelse begrænset til at være omfattet af vores leverandørs betingelser (f.eks. i henhold til NSAB 2015), da Online Cargo udelukkende er formidler af transporten og ikke er transportør og derfor heller ikke har transportøransvar. Online Cargo vil derefter som formidler af transporten være behjælpelig med at rette henvendelse til transportøren. Erstatningen beregnes altid på grundlag af forsendelsens nettoværdi, d.v.s. forsendelsens kostpris uden avance og moms. Ved beskadigelse kan Online Cargo kræve, at varerne repareres, og at erstatningen da beregnes på grundlag af reparationsudgiften. Antikvitetsværdi, kontanter/valuta, tobak, merudgifter ved indkøb af ny vare, herunder valutaudsving eller andre indirekte skader erstattes ikke. Reklamationer skal ske skriftligt straks efter modtagelsen og senest 2 dage efter modtagelsestidspunktet. Der skal altid foreligge billede dokumentation af godsets beskaffenhed samt emballagen inden forsendelsen åbnes.

Hvad er Online Cargo ikke erstatningsansvarlige for:
Følgeskader Online Cargo er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, hvad enten de opstår i kontraktens løbetid eller under hvilken som helst form for civilt søgsmål, heriblandt agtsomhed, også selv om Online Cargo er impliceret i skadeforløbet. Det kan være følgeskader eller særlige skader eller tab; andre indirekte tab; misligholdelse af andre kontrakter. Følgeskader eller tab omfatter, men er ikke begrænset til, tabte indtægter, overskud, renter, markeder og fortabelse af anvendelse.

Dækning af omkostninger
Online Cargo ApS er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden. Afholdte omkostninger debiteres kunden, herunder forgæves afhentninger og leveringer, emballage, volume overskridelser, vægt overskridelser, told og afgifter, læsse, -lossetid, ventetid o. Lign uforudsete omkostninger der måtte opstå.

Forsinkede forsendelser:
Online Cargo gør sit yderste for at sikre, at forsendelsen leveres i henhold til Online Cargo’ almindelige leveringstider. Men der garanteres ikke for disse, og de er ikke en del af forretningsvilkårene. Online Cargo er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser.

Omstændigheder uden for vores kontrol:
Online Cargo er ikke erstatningsansvarlig, hvis en forsendelse går tabt, beskadiges eller fejlleveres på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Disse omfatter, men er ikke begrænset til: Force majeure. Defekter eller karakteristika ifm. forsendelsens natur, selv om vi var bekendt med dem, da vi accepterede forsendelsen. Handlinger eller undladelser foretaget af personer uden for Online Cargo. Fx: afsender af forsendelsen; modtageren; en interesseret tredjemand. Online Cargo er ikke erstatningsansvarlig for elektrisk eller magnetisk skade på, eller sletning af, elektroniske eller fotografiske billeder eller optagelser.

Paller & emballage
Pakning og emballage er kundens ansvar. Alle paller betegnes som en del af emballagen. Ethvert pallemellemværende er Online Cargo ApS uvedkommende. Emballage er at betragte som en del af godset og medtages ikke retur eller bortskaffes medmindre der er truffet aftale herom

Senest opdateret: 07/01-2022